Konkurs walentynkowy na delektujemy.pl

Regulamin konkursu  „Moja słodka Walentynka”

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą „Moja słodka Walentynka” („Konkurs”)  i uczestnictwa w nim. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje jego postanowienia.
 2. Organizatorem Konkursu jest Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie, przy u. ul. Fabrycznej 5, 00-446 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890, NIP PL 521-15-01-724, REGON 012272090, o kapitale zakładowym w wysokości 6 362 012,50 PLN („Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2019 poz. 847 ze zm.).
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do konkursu powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.
 5. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że w ramach realizacji Zadania konkursowego nie zostanie utrwalony wizerunek Uczestnika jak i osoby trzeciej oraz zapewniają, że wykonane przez nich zdjęcie w żaden sposób nie narusza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) i  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
 6. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs przeznaczony jest dla osób zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Konkurs trwa od 08.02.2021r. do 28.02.2021r. przy czym wykonanie zadania konkursowego będzie możliwe w terminie od  08.02.2021r., tj. od chwili umieszczenia postu na ścianie – tzw. wallu delektuJEMY na Facebooku https://www.facebook.com/delektuJEMY/ ogłaszającego Konkurs, do 14.02.2021r. do godz. 23:59. Organizator wyłoni Zwycięzców w dniu 19.02.2021.
 8. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani wspierany przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu ani też za ufundowanie i wręczanie nagród przyznanych na warunkach określonych Regulaminem. Wszelkie pytania, komentarze i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.
 9. Fundatorem nagród jest Organizator.

1.10. Celem Konkursu jest nagradzanie Zwycięzców Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz promowanie produktów i marki Delecta należącej do Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie.  

 

2. Warunki udziału w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik) może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski;
 2. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
 3. ma ukończone 18 lat;
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych – uzyskała zgodę na udział w Konkursie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego i zgodę tę przedłożyła Organizatorowi;
 6. posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Facebook;
 7. posiada konto w serwisie Facebook pod unikalnym identyfikatorem zgodnie z regulaminem serwisu Facebook do końca trwania Konkursu;
 8. wykonała Zadanie konkursowe.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.3. W przypadku wykrycia działań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.

2.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

 

3. Zadanie konkursowe

3.1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu pod postem o Konkursie, opublikowanym na fanpage „delektuJEMY” (https://www.facebook.com/delektuJEMY/), komentarza w formie zdjęcia z przygotowanym czekoladowym, walentynkowym ciastem czy deserem, z pokazaniem na zdjęciu produktu marki Delecta z linii La Chocolatiere („Zadanie”). Produkty z linii La Chocolatiere można znaleźć pod linkiem: nowosci.php. Na zdjęciu nie może być osób trzecich.

3.2. Zadanie może zawierać tylko produkty marki Delecta.

3.3. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno Zadanie.

3.4. Dopuszczalna jest edycja Zadania.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zadania pod względem jego zgodności z niniejszym Regulaminem. Organizator bez powiadamiania odrzuci Zadanie w przypadku, w którym Zadanie jest w oczywisty sposób niezgodne z niniejszym Regulaminem, w szczególności z zasadami określonymi w  Regulaminie. Pozytywna weryfikacja Zadania nie oznacza przyjęcia przez Organizatora odpowiedzialności za treści bezprawne zawarte w Zadaniu.

3.6. Datą zgłoszenia Zadania jest data opublikowania Zadania w serwisie Facebook.

 

4. Nagrody w Konkursie

4.1. W Konkursie przewidzianych jest 20 (dwadzieścia) równorzędnych nagród w postaci 13 produktów z linii La Chocolatiere oraz eleganckiej ściereczki. Wartość nagrody to 115 zł (sto piętnaście złotych) każda („Nagroda”).

4.2. Spośród zgłoszonych Zadań Jury Konkursu w 3-os. składzie powołanym przez Organizatora, biorąc pod uwagę:

- ciekawe wkomponowanie wybranego produktu marki Delecta w aranżację walentynkową,

- kreatywność i wyjątkowe ujęcie produktu marki Delecta na zdjęciu ,

- estetykę i jakość wykonanego zdjęcia,

- zgodność Zadania z tematem Konkursu,

wybierze dwadzieścia najlepszych Zadań i przyzna ich autorom po jednej Nagrodzie.

4.3. Zadanie musi spełniać łącznie następujące warunki:

- musi być wykonane w zgodzie ze wskazaną przez Organizatora tematyką (na zdjęciu musi znaleźć się chociaż jeden produkt marki Delecta z linii La Chocoloatiere)

- musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

- Uczestnik musi być autorem rozwiązania Zadania konkursowego i musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego rozwiązania zadania konkursowego.

4.4. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu 19.02.2021r. na stronie https://www.facebook.com/delektuJEMY pod postem konkursowym poprzez opublikowanie imion i nazwisk Zwycięzców.

4.5. Nagroda zostanie przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełni wszystkie warunki Konkursu.

 

5. Nabycie prawa do odebrania Nagrody

5.1. W terminie do 3 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, każdy ze Zwycięzców w celu otrzymania nagrody winien skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook, przesyłając dane teleadresowe niezbędne do przesłania Nagrody (imię i nazwisko, adres, numer telefonu).

5.2. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora w terminie określonym w pkt. 5.1 Regulaminu wiadomości FB zawierającej dane teleadresowe Nagroda nie zostanie wydana i pozostanie własnością Organizatora.

 

6. Wydanie Nagród

6.1. Nagrody zostaną doręczone Zwycięzcom przesyłką kurierską na podany przez Zwycięzcę adres w terminie 7 dni roboczych od otrzymania danych teleadresowych.

6.2. Organizator, jako Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11% wartości przyznanej Nagrody rzeczowej. Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Zwycięzcę. Przed wydaniem nagrody rzeczowej, Organizator konkursu potrąci wartość podatku dochodowego (w zryczałtowanej wysokość 10 %) z nagrodą pieniężną i odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres i PESEL, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

6.3. Nagrody nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

 

7. Ograniczenia

7.1. Organizator informuje, że niedozwolone jest przesyłanie Zadania zawierającego treści mogące stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:

a. zawierającego treści obsceniczne lub wulgarne;

b. nawołującego do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażającego uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;

c. propagującego ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionującego prawdę historyczną;

d. godzącego w dobra osobiste Organizatora i osób trzecich;

e. naruszającego prawa własności intelektualnej osób trzecich;

f. promujące jakiekolwiek produkty lub usługi za wyjątkiem produktów oferty handlowej Bakalland S.A.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym czasie trwania Konkursu Zadania zawierającego treści niezgodne z prawem oraz z niniejszym Regulaminem, w szczególności z zasadami określonymi w Rozdziale 7 Regulaminu, a także w przypadku:

a. powzięcia uzasadnionego podejrzenia, w szczególności otrzymania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia, że Zadanie zawiera treści bezprawne lub jego rozpowszechnianie stanowi naruszenia praw wyłącznych, w tym praw autorskich, osób trzecich;

b. otrzymania wiarygodnego powiadomienia o niezgodności treści Zadania z postanowieniami Rozdziału 7 Regulaminu; informacje o takich naruszeniach, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail: marketing@bakalland.pl

 

8. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać  za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: naruszenia@delektujemy.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

8.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

8.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

8.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8.6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

9. Dane Osobowe

9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-446), ul. Fabryczna 5, tel. 22 454 70 00. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z administratorem drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: marketing@bakalland.pl lub z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem: iod@bakalland.pl.

9.2. Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją konkursu są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z jego przeprowadzeniem, tj.: w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na realizacji Konkursu w ramach działań marketingowych prowadzonych na rzecz administratora), ustalenia prawa Uczestnika do uzyskania nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na weryfikacji zgodności z regulaminem przeprowadzanego Konkursu), wydania i rozliczenia nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. realizacja obowiązku prawnego w związku z przepisami prawa podatkowego), rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na ustalaniu i dochodzeniu ewentualnych roszczeń).

9.3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo. Danymi niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie są: imię i nazwisko Uczestnika. Danymi Zwycięzców niezbędnymi do wydania nagrody są: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail/numer telefonu kontaktowego.

9.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie. Dane Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od rozstrzygnięcia Konkursu poprzez publikację imion i nazwisk Zwycięzców na stronie fanpage https://www.facebook.com/delektuJEMY oraz przez czas wymagany przepisami prawa rachunkowo-księgowego w zakresie realizowania sprawozdawczości finansowej oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w konkursie.

9.5. Dane osobowe w stosownych przypadkach będą przekazywane do przetwarzania podmiotom zaangażowanym w proces przeprowadzenia konkursu, w szczególności: podmiotom realizującym wykonanie nagrody - operatorom pocztowym/przewoźnikom/kurierom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo.

9.6. Odrębnym administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest również̇ Facebook Inc., który przetwarza dane niezależnie od celów i podstaw prawnych przetwarzania, na których opiera się Organizator Konkursu. Dane będą przetwarzane przez Facebook Inc. w zależności od zaakceptowanych przez Uczestnika regulaminów Facebooka i wyrażonych na rzecz Facebooka zgód.

9.7. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Na zasadach określonych w RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do przenoszenia jej danych osobowych.  Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

10. Prawa autorskie

10.1 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:

-  jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z rozwiązaniem Zadania konkursowego, o którym mowa w pkt.3.1 Regulaminu i dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do utworów zgłaszanych w rozwiązaniu ww. Zadania konkursowego.

- powstałe w związku z Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone,

- ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw,

10.2. Przesyłając Zadanie Uczestnik udziela a Organizator nabywa prawo do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w ramach rozwiązania Zadania konkursowego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do dokonania Zgłoszenia, przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, wyłonieniem Zwycięzców, ogłoszeniem wyników Konkursu w tym upublicznienia zwycięskich rozwiązań Zadań konkursowych w sposób określony Regulaminem (licencja niewyłączna).

10.3. Zwycięzcy z chwilą otrzymania Nagrody przenoszą, bez dodatkowego wynagrodzenia, na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z  prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie lub zwielokrotnianie tych Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym wytwarzanie  dowolną techniką egzemplarzy tych utworów (w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową),
 2. rozpowszechnianie tych Utworów (w tym egzemplarzy, na których Utwory utrwalono) oraz wersji zmienionych tych Utworów, w całości lub w części jakimikolwiek środkami, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w tym użyczenie oraz najem; 
 3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie każdego z Utworów, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);
 4. wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowych lub teleinformatycznych;
 5. dokonywanie dowolnych zmian w Utworach (w tym zmian układu lub treści każdego z Utworów) zarówno przez Zamawiającego jak i osoby trzecie oraz rozpowszechnianie w dowolny sposób powstałych w ten sposób Utworów.

10.4. Zwycięzcy wyrażają zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i nietwórczym w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach eksploatacji określonych powyżej bez nadzoru autorskiego.

10.5. Zwycięzca wyraża zgodę na rozpowszechnianie Zadania bez oznaczenia na jego egzemplarzu autorstwa Zwycięzcy.

10.6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody. W szczególności przyczyną wykluczenia Zgłoszenia z konkursu może być:

a)  naruszenie praw osób trzecich,

b)  zawarcie w Zadaniu konkursowym treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, które szczegółowo wymienione zostały w pkt. 7.1. Regulaminu.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/delektuJEMY

11.2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

11.3. Organizator zastrzega następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym strony https://www.facebook.com/delektuJEMY: przeglądarka internetowa Internet Explorer co najmniej w wersji 7.0, FireFox co najmniej w wersji 2.0, Opera co najmniej w wersji 9.5, Safari w wersji co najmniej 2.0, Plugin Multimedialny Macromedia Flash 10 , komputer klasy PC Intel CoreDuo min. 2GHz, 1GB RAM, Windows w wersji minimum XP.

11.4. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.

11.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których Uczestnicy biorą udział w Konkursie;

b) za treść rozwiązania Zadania konkursowego;

c) prawdziwość wszelkich oświadczeń składanych przez Uczestników Konkursu.

11.6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

11.7. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.